S námi je ve všem systém
+420 725 307 091

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti PiTS s.r.o., se sídlem Na Hořici 61, Dobrovíz, PSČ 252 61, IČ: 016200720, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 209437 (dále jen „PiTS s.r.o.“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi PiTS s.r.o. a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“).

Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

Znění Obchodních podmínek může PiTS s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je PiTS s.r.o. povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi PiTS s.r.o..

Předmětem Smlouvy jsou zejména:

Grafické a programátorské práce a servis související s provozem a údržbou Webových aplikací poskytované PiTS s.r.o. (dále jen „Služby“), Realizace internetových stránek, internetového obchodu, nebo jiného programu, jehož dominantní využívání se děje prostřednictvím internetu (dále jen „Webová aplikace“),

Registrace a následné vedení domény v příslušném centrálním registru ze strany registrátora (dále jen „Správa domén“), Servis provádění PiTS s.r.o. Zákazníkům spočívající v technickém nastavení domény, její fakturaci a prodlužování (dále jen „Administrace domén“),

Zpracování obrázku v digitální formě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“).

2. Uzavření smlouvy

Veškerá prezentace Služeb, Webových aplikací a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní PiTS s.r.o. (dostupném na adrese www.PiTS s.r.o.) je informativního charakteru a PiTS s.r.o. není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Jednání vedoucí k uzavření Smlouvy probíhá formou elektronické komunikace prostřednictvím závazné objednávky (dále jen „Závazné objednávky“) ze strany Zákazníka, kterou se rozumí:

Při podávání Závazné objednávky je Zákazník povinen správně a pravdivě všechny údaje o své osobě. Údaje uvedené v Závazné objednávce je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Závazné objednávce považuje PiTS s.r.o. za správné.

Před odesláním Formulářové závazné objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře pro objednání Služeb. Formulářovou závaznou objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. PiTS s.r.o. neprodleně po obdržení Formulářové závazné objednávky potvrdí Zákazníkovi její obdržení elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.

PiTS s.r.o. je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Formulářové závazné objednávky (zejména množství požadovaných Služeb, Webových aplikací a dalších plnění, celkové náklady s tím spojené) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Formulářové závazné objednávky (například písemně či telefonicky). Smlouva mezi PiTS s.r.o. a Zákazníkem vzniká:

3. Kontaktní údaje PiTS s.r.o.

4. Webhosting

Webhosting je Služba, jejíž přesné parametry a cenové tarify jsou zakotveny v Ceníku.

Ke každému webhostingu se váže právě jedna doména, kterou si Zákazník určí při Závazné objednávce webhostingu. Pozdější změna domény, k níž se webhosting váže, může být zpoplatněna.

Doba trvání smlouvy webhostingu

Webhosting je časově omezená Služba. Doba jejího trvání je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku od zahájení služby se webhosting obnovuje na další rok v souladu s účinnými OP a Ceníkem, pokud jeden z účastníků smlouvy písemně nesdělí druhé straně ve lhůtě nejméně šesti týdnu před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, že o další prodloužení Služby nemá zájem.

Zákazník si může vyžádat ukončení Služby webhostingu i v čase kratším než jeden rok, avšak bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku nebo jeho části. Zahájením Služby webhostingu se rozumí první den následujícího měsíce po dni poskytnutí kapacity pro data Zákazníka na serverech PiTS s.r.o.. Podmínkou pro zahájení služby je předcházející uhrazení poplatku za webhosting v plné výši a označení platby odpovídajícím variabilním symbolem. Rozsah poskytovaného webhostingu

PiTS s.r.o. je povinen poskytovat Službu webhostingu dle konkrétních parametrů zakotvených v Ceníku.

Dojede-li na webhostingu k překročení hranice 2 000 návštěv za 1 den, pak může dojít k navýšení ceny za daný webhosting oproti ceně uvedené v Ceníku. Při navýšení ceny bude zohledněna průměrná denní návštěvnost webhostingu a dosavadní cena webhostingu dle Ceníku. O navýšení ceny bude Zákazník informován ve lhůtě nejméně 5 dnů před zvýšením ceny za daný webhosting.

Služba webhostingu spočívá výhradně v poskytnutí prostoru pro uložení dat na serveru. Služba webhostingu pak zejména nezahrnuje práce při transferu a aktualizaci dat.

Služba webhostingu nezahrnuje archivaci umístěných dat po ukončení trvání smlouvy. Mezi další Služby, které jsou poskytovány společně s webhostingem, patří zákaznická podpora prostřednictvím elektronické pošty a kontaktního telefonu (viz. Kontaktní údaje PiTS s.r.o.).

Přístup k webhostingu

Přístupové údaje k webhostingu získá Zákazník na vyžádání. Je-li na webhostingu umístěna webová aplikace jejímž autorem je PiTS s.r.o., pak podmínkou pro získání přístupových údajů je podpis smlouvy k získání přístupu ke zdrojovým kódům.

Odpovědnost za publikovaná data

Zákazník se zavazuje, že na daném webhostingu bude publikovat pouze taková data, jejichž publikování není proti platným právním předpisům České republiky. PiTS s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za data na webhostingu publikovaná ze strany Zákazníka. Zvláště pak PiTS s.r.o. nenese odpovědnost za Zákazníkem publikovaný obsah porušující autorská práva.

Garance webhostingu

PiTS s.r.o. garantuje měsíční 99% dostupnost služby. Zákazník má nárok na vrácení poměrné částky ročního poplatku za webhosting za každý kalendářní měsíc, v němž této dostupnosti nebylo dosaženo. Vrácení poměrné částky ročního poplatku je jedinou možnou náhradou za případné majetkové újmy způsobené nedostupností webhostingu. Vrácení poměrné částky musí být u PiTS s.r.o. uplatněno do pěti kalendářních dnů po konci kalendářního měsíce, v němž nebylo dosaženo garantovaného procenta dostupnosti, jinak právo Zákazníka zaniká. Zákazník nemá právo na náhradu způsobené škody jiným způsobem než vrácením poměrné části ročního poplatku.

PiTS s.r.o. ručí za prokázané škody, které vzniknou Zákazníkoví případným odcizením, poškozením, nebo ztrátu dat umístěných na webhostingu maximálně do částky zaplacené Služby za aktuální časové období.

5. Domény

PiTS s.r.o. využívá k Správě domén společnost Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 13000 Praha-Žižkov, IČ 28087755, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 148737(dále jen „Partner pro správu domén“). Tato společnost je registrátorem domén administrovaných prostřednictvím PiTS s.r.o..

Doba trvání smlouvy

Správa a Administrace domény je časově omezená Služba. Doba jejího trvání je vždy 1 rok od zahájení poskytování Služby. Dnem zahájení poskytování Služeb Správy domény se rozumí:

Transfer domén

Je-li převáděna pod správu PiTS s.r.o. již existující doména, pak její držitel je zachován. PiTS s.r.o. se v takovém případě stává pouze administrátorem domény.

U transferovaných domén nebude účtován žádný poplatek za dobu do původního data expirace domény, je-li technicky možné toto datum expirace s doménou přenést.

Registrace nové domény

Jako výchozí držitel u nově registrovaných domén je veden PiTS s.r.o.. Zákazník má právo vyžádat bezplatnou změnu držitele domény.

Garance dostupnosti domény

PiTS s.r.o. nenese odpovědnost za nedostupnost domény způsobenou partnery pro Správu domén.

Způsobí-li PiTS s.r.o. ztrátu domény a tím Zákazníkovi způsobí škodu, pak odpovídá za tuto škodu až do výše 10 000,- Kč. Zákazník nemá právo na náhradu škody přesahující částku 10.000,- Kč.

6. Informace o Zákaznících

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

PiTS s.r.o. si vytváří interní databázi kontaktních údajů o Zákaznících. Tato interní databáze slouží pouze za účelem zachování obchodního styku se Zákazníkem, pod nějž spadá i informování Zákazníka o Službách PiTS s.r.o.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: (kontaktní údaje, fakturační údaje, informace o dosavadní spolupráci mezi Zákazníkem a PiTS s.r.o.) a jejich uchováváním v interní databázi PiTS s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Požádá-li Zákazník o vymazání jeho kontaktních údajů z databáze, pak mu bude vyhověno bez zbytečného odkladu. Podmínkou pro vymazání kontaktních údajů je vyrovnání všech závazků vůči PiTS s.r.o. a ukončení všech smluvních vztahů s PiTS s.r.o..

Zpracováním údajů o Zákaznících může PiTS s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami a plněními poskytovanými PiTS s.r.o. na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Zákazníka.

7. Webová aplikace

Služby spočívající v tvorbě Webové aplikace od PiTS s.r.o. se řídí následujícími pravidly:

Tvorba Webové aplikace

Na vyžádání Zákazníka PiTS s.r.o. provede vložení obsahu do vytvořené Webové aplikace. Tento obsah je povinen Zákazník dodat v elektronické podobě. Překročí-li potřebný čas pro vložení obsahu 1 hodinu práce, pak toto vložení bude provedeno za úplatu. Uhrazením první platby za tvorbu Webové aplikace vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s vyhotoveným grafickým návrhem Webové aplikace, jenž byl Zákazníkovi předložen. Případné změny vyžádané Zákazníkem na grafickém zpracování Webové aplikace po odsouhlasení grafického návrhu nejsou zahrnuty do ceny prací a mohou být dodatečně účtovány.

Přístup ke zdrojovému kódu

Zákazník je oprávněn k užívání Webové aplikace. Zákazník je oprávněn použít Webovou aplikaci pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn Webovou aplikaci použít jen se souhlasem PiTS s.r.o..

Na základě písemné dohody Zákazníka s PiTS s.r.o. lze umožnit přístup Zákazníkovi ke zdrojovému kódu Webové aplikace; tento přístup může být zpoplatněn. Získání přístupu ke zdrojovému kódu Webové aplikace ze strany Zákazníka zbavuje PiTS s.r.o. veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady Webové aplikace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda.

Zákazník není v žádném případě oprávněn k množení zdrojového kódu Webové aplikace, k jeho zveřejňování nebo k jakémukoliv dalšímu jednání, jež by mohlo ohrozit jeho ekonomickou využitelnost pro PiTS s.r.o. nebo bylo v rozporu s oprávněnými zájmy PiTS s.r.o..

Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů je vyrovnání všech finančních závazků Zákazníka vůči PiTS s.r.o..

Zdrojový kód Webové aplikace obsahuje informaci, že autorem Webové aplikace je PiTS s.r.o.. Tato informace může být z kódu odstraněna pouze po domluvě s PiTS s.r.o.. Odstranění této informace může být zpoplatněno dle Ceníku.

Funkční vybavenost Webové aplikace se odvíjí:

Odpovědnost za vady Webové aplikace

PiTS s.r.o. je povinen vynaložit úsilí, aby zamezil případným škodám vzniklým při užívání a provozování Webové aplikace. Neodpovídá-li Webová aplikace její specifikaci a vznikne-li v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma, má Zákazník nárok na přiměřenou slevu z ceny Webové aplikace.

Neodpovídá-li úprava Webové aplikace její specifikaci a vznikne-li v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma, má Zákazník nárok na přiměřenou slevu z ceny úpravy Webové aplikace.

Zákazník má nárok na odstranění vad Webové aplikace nebo úprav Webové aplikace, pokud vyjádří svůj požadavek na jejich odstranění bez zbytečného odkladu. Práva a povinnosti ohledně práv vzniklých z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 2615 až 2619 Občanského zákoníku.

PiTS s.r.o. je oprávněn zvolit způsob tvorby Webové aplikace nebo úpravy Webové aplikace dle vlastního uvážení tak, aby bylo splněno zadání, obsažené ve Smlouvě nebo ve specifikaci. PiTS s.r.o. nenese odpovědnost za obsah, pokud dodrží zadání, zejména nenese odpovědnost za škody, které dílo může způsobit Zákazníkovi nebo uživatelům jeho užíváním, neužíváním, v důsledku nemožnosti užívání, ztráty na zisku nebo nezvýšení zisku objednatele či uživatelů, založených na jakýchkoliv teoriích odpovědnosti.

PiTS s.r.o. je povinen vynaložit úsilí, aby zamezil neoprávněnému vstupu do webové aplikace a užívání webové aplikace třetí stranou.

Pokud vznikne Zákazníkovi škoda způsobená neoprávněným vstupem do webové aplikace nebo užíváním webové aplikace třetí stranou, pak PiTS s.r.o. nenese za tuto škodu zodpovědnost.

Data dodání

Veškerá data dokončení a předání Webových aplikací nebo jejich úprav jsou ze strany PiTS s.r.o. uváděna pouze orientačně. Nedodržení dat dodání nemůže být důvodem k odstoupení od Závazné objednávky ze strany Zákazníka. Zákazník nemá nárok na kompenzaci ani v případě, kdy dojde ke zpoždění při realizaci Webové aplikace nebo její úpravy a vznikne v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným PiTS s.r.o. a to pouze v případě, kdy je grafický návrh podstatnou součástí plnění Smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu zaniká vyžádáním korektury grafického návrhu Zákazníkem.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle bodu 7.12.1, pak mu bude účtován poplatek za odstoupení od smlouvy na základě nespokojenosti s grafickým návrhem dle Ceníku PiTS s.r.o..

Odstoupení od smlouvy z jiného důvodu než zásadní nespokojenosti s grafickým návrhem se řídí platnými právními předpisy ČR.

8. Platby a fakturace

Výzva k platbě

Vyúčtování Služeb probíhá na základě zaslání výzvy k platbě v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Výzva k platbě není daňovým dokladem.

Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet PiTS s.r.o. v přesné částce uvedené na výzvě k platbě a označit ji uvedeným variabilním symbolem. Obdrží-li zákazník vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu samostatně.

Nedodrží-li zákazník výše uvedené povinnosti při provádění platby, pak je povinen platbu doložit. V opačném případě nemusí být daný závazek vůči PiTS s.r.o. považován za splněný.

Závazek Zákazníka zaplatit platbu dle výzvy k platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet PiTS s.r.o.. Daňový doklad

Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Zákazník potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem PiTS s.r.o. provedl smluvní plnění Zákazníkovi (zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Zákazníkovi bude vystaven daňový doklad nejdéle do 14 dnů od převzetí Služby a vyjádření svého souhlasu s jejím obsahem.

Zákazník souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury jsou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail Zákazníka.

Neplnění závazků ze strany Zákazníka

V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany PiTS s.r.o., je PiTS s.r.o. oprávněn okamžité ukončit všechny Služby webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.

Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka PiTS s.r.o. vůči Zákazníkovi.

PiTS s.r.o. si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.

Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka PiTS s.r.o. vůči Zákazníkovi.

9. Doručování

Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v Závazné objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese www.pits.cz/obchodni-podminky/

Reference